Условия на услугата

Условия на услугата

1.Преамбюл: Freemeteo е сайт за прогнози за времето и други свързани с това услуги, напр. персонални прогнози за времето и предупреждения за климатичната обстановка, изпращани на електронната поща на потребителя. За момента достъпът до Freemeteo е безплатен за всички потребители, но за в бъдеще Freemeteo си запазва правото на промени в достъпа до сайта и предоставяните в него услуги. В такъв случай Freemeteo ще уведоми предварително всички регистрирани потребители, като им даде възможност да заявят абонамент за сайта. Freemeteo изрично си запазва правото да прави промени по всяко време, да коригира или прекратява всякакви елементи или приложения по сайта, включително, но не само съдържанието, часовете на достъпност и техническите средства, необходими за достъп до сайта или за неговото използване.

2.Авторски права: Този сайт съдържа материали обект на авторско право и сродните му права, търговски марки и друга защитена с особено право на собственост информация, включително, но не само текст, софтуер, снимки и графики. Freemeteo е едноличен собственик на съдържащите се в сайта материали и притежава всички права върху интелектуалната собствености други вещни права върху тях. Всички права са изрично запазени. Забранява се на потребителите да продават, копират, променят, размножават, публикуват, зареждат, предават или разпространяват под каквато и да било форма целия или части от материала, собственост на Freemeteo, без изричното писмено разрешение на собственика, с изключение на случаите на създаване на резервно копие на част от съдържанието на сайта единствено с цел лично ползване и без да се заличава индикаторът за произход на информацията.

3.Отказ от отговорност:

А. Потребителите изрично декларират, че използват Freemeteo по своя собствена инициатива и сами понасят рисковете от използването на този сайт. Freemeteo, свързаните с него лица и доставчици на услуги не гарантират, че сайтът ще може да се използва необезпокоявано, без грешки или че съществуващи грешки ще бъдат поправени. Освен това Freemeteo под никаква форма не се ангажира с гаранция относно резултатите, получени при използването на сайта, нито по отношение на верността и точността на информацията в него, нито по отношение на услугите, поместени там.

Б. Информацията и услугите, посочени в Freemeteo се предоставят във вида и формата, в които са, без да се дават каквито и да било гаранции, нито изрични, нито мълчаливи, включително такива по отношение на заглавията, информацията, услугите или продуктите, предоставяни посредством Freemeteo, както и гаранции по отношение на годност за пазарна реализация, приложимост за определена цел или липса на нарушения или накърняване на права.

В. Информацията, съдържаща се в сайта Freemeteo не следва да се счита от потребителите за препоръка или подбуда за извършване на определени действия. Freemeteo не носи отговорност за каквито и да било интерпретации от страна на потребителите на информацията, съдържаща се в този сайт, нито за последващи действия, които те решат да предприемат въз основа на информация, придобита посредством използването сайта.

Г. Freemeteoненосиотговорностзавредиилизлополуки, причиненииотограничения, грешки, неточностиилизаличаваниянауслугите. Освен това Freemeteo не носи отговорност в случай на неправилна работа или лиса на такава, забавяне в операциите или предаването, нарушения в комуникационните линии и компютърни вируси, предавани по системата, последвали след достъп на потребителя до Freemeteoили до друг сайт, към който той е бил препратен, нито за кражба, унищожаване или неоторизиран достъп до съхранена информация или нейната промяна или използване, независимо дали се основава на неспазване на договор, закононарушение, небрежност или друго действие или негово последствие. Това ограничение на отговорността се разширява и обхваща и всякакви евентуални претенции за вреди, причинени при сваляне на материали, публикувани на Freemeteo или на друг сайт, водещ към него и неговите страници.

Д. Настоящият отказ от отговорност се прилага по отношение на всякаква информация или услуги, предоставяни на потребителя чрез този сайт, независимо дали чрез пряк достъп до някоя от страниците на Freemeteo или след индивидуално поискване (включително, но не само, при персонални прогнози и предупреждения, изпращани по електронна поща).

4.Предупреждения по електронна поща: Чрез заявяването на абонамент за услугата “Предупреждения по електронната поща”, потребителите заявяват желанието си предоставянето на услугата да започне в рамките на седем (7) дни. Информацията, продуктите и услугите се предоставят във вида, в „който са” и „когато са налични” и могат да бъдат предоставяни с намалена честота или временно да бъдат спирани. Freemeteo изрично си запазва правото по всяко време да замрази или прекрати потребителския абонамент за услугата “Предупреждения по електронна поща” без предварително уведомление или даване на обяснение. Всички права върху интелектуалната собственост, включително авторски права върху представяното в услугата “Предупреждения по електронна поща” съдържание са запазени и принадлежат на Freemeteo.

5.Оборудване: Отговорността за набавяне и поддръжка на всякакво оборудване, необходимо за достъп до сайта и неговото използване (напр. телефонни линии, компютърен хардуер и др.) е изцяло на потребителя. Freemeteo си запазва правото да променя изискванията за оборудване, необходимо за достъп и използване на този сайт по всяко време и без предварително уведомление. Всички задължения спрямо трети лица (напр. за такси към доставчици на интернет услуги и др.) са за сметка на потребителите.

6.Връзки към други сайтове: Freemeteo съдържа връзки към други интернет сайтове. Freemeteo не упражнява и не е в позиция да упражнява каквато и да било форма на контрол върху достъпността, съдържанието, политиката по защита на личните данни, евентуални нарушения на авторските права и качеството и количеството на информацията и услугите, предоставяни от тези сайтове. За всякакви проблеми, възникнали при посещаването или използването на тези други страници, потребителите следва да се обръщат директно към тях. Freemeteo по никакъв начин не подкрепя, нито носи отговорност за съдържанието на тези други сайтове.

7.Реклами: Freemeteo публикува рекламни материали и препратки към интернет страниците на рекламодателите. Freemeteo не упражнява и не е в позиция да упражнява каквато и да било форма на контрол върху съдържанието на тези реклами, банери или изскачащи рекламни менюта (pop-up ads), политика на защита на личните данни или възможни нарушения на авторските права. За всякакви проблеми, възникнали при посещаването или използването на тези рекламни сайтове, потребителите следва да се обръщат директно към тях. Freemeteo по никакъв начин не подкрепя, нито носи отговорност за съдържанието на рекламите публикувани на сайта или за съдържанието на сайтовете на рекламодателите. Освен това, Freemeteo не носи отговорност за каквато и да било комуникация на потребителя с трети лица – доставчици на услуги, рекламирани чрез или свързани с Freemeteo, нито за евентуални търговски сделки, произтичащи от тази комуникация.

8.Съдържание, предоставено от трети лица: Freemeteo може да публикува информация, данни, текст и графики, изпратени от потребителите. За тези материали, независимо дали са изпратени по публичен или частен начин, отговорност носят единствено техните собственици. Freemeteo не носи отговорност за каквито и да било грешки и/или пропуски, които тези материали могат да съдържат, нито за евентуални вреди, които потребителят може да понесе вследствие използването на тези материали. Freemeteoне носи отговорност, а потребителите се съгласяват да не изпращат каквито и да било нецензурни, вулгарни, неприлични или обидни материали, както и такива с клеветническо или оскърбително съдържание, засягащи частния живот на личността или права на предоставяне на публичност, нарушаващи авторски права или закон по какъвто и да било начин. Освен това Freemeteoне носи отговорност за каквито и да било материали, изпратени или предадени от потребителите, които насърчават поведение, представляващо престъпление, пораждат гражданска отговорност или по друг начин нарушават закона. Потребителите на сайта разбират и признават международния характер на Интернет и следователно се съгласяват да уважават и спазват местните правила на добрите нрави, установени във всяка държава.

9.Мониторинг: Freemeteo си запазва правото по собствена преценка да отказва публикуването или да премахва всякакви материали, изпратени или публикувани на сайта. Freemeteo има правото да премахва всякакви материали, които по собствена преценка счита, че нарушават настоящите Правила за използване на сайта или могат да бъдат оспорени по друг начин.

10.Предпазна клауза: Потребителите се съгласяват да защитават, осигуряват и да държат неотговорни Freemeteo и неговия собственик, служители, съдружници и агенти при всякакви претенции, действия, искове, отговорност за причинени вреди, разходи, отговорности, претърпени загуби и направени разходи (вкл. разноски за адвокат), породени в следствие използването на сайта.

11.Защита на данните: В определени случаи с цел улесняване на потребителя, от него може да бъде изисквано предоставянето на лична информация. Тази информация се използва само от Freemeteo, който се задължава да не я предоставя на трети лица. За повече информация относно използването и предоставянето на тази информация, моля обърнете се към Декларацията за конфиденциалност.

12.Промяна на условията: Freemeteo си запазва правото по всяко време и без предварително предупреждение да променя или изменя, изцяло или в отделни части условията, приложими за използването на този сайт. Използването на сайта след промяната или изменението в условията за ползване ще изисква изрично приемане на тези промени от страна на потребителите.

13.Други условия: Настоящите условия за използването на сайта представляват цялостно споразумение между страните по отношение използването на Freemeteo и заместват всички предходни писмени или устни договорености по тези въпроси. Нито един отказ от права, засягащ която и да е от страните, нито нарушения или неизпълнение на задължения, посочени в настоящите условия, оттук нататък не следва да се считат за отказ от права за прецедентни или последващи нарушения или неизпълнение на задължения. Наименованията на отделните раздели са въведени единствено с цел удобство и не засягат интерпретацията (тълкуването) на настоящите Условия за използване на сайта.

14.Частична недействителност:В случай, че клауза от настоящото споразумение се окаже незаконна, невалидна или неподлежаща на изпълнение при дадена юрисдикция, това не засяга законността, валидността и изпълнимостта пред тази юрисдикция на част от останалите или всички останали клаузи на това споразумение.

15.Език:Настоящото споразумение се сключва на английски език. В случай на разминаване или противоречие между английския текст и превод на друг език, за официална се счита версията на английски.

16.Приложимо право - юрисдикция: Настоящите условия за използване на сайта се подчиняват и тълкуват според гръцкото право и правото на европейския съюз и подлежат на изключителната юрисдикция на съда в Атина, Гърция.