Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

1.Преамбюл: Настоящата Декларация за конфиденциалност се прилага по отношение на личните данни на потребителите на Freemeteo, що се отнася до условията за тяхното събиране, обработване и адмнистриране от собственика на сайта. Тази Декларация за конфиденциалност не се отнася за взаимоотношенията между потребителите на Freemeteo и други услуги, които не са собственост на Freemeteoи над които Freemeteoне упражнява каквато и да било форма на контрол. Freemeteoне носи отговорност за настъпили вреди за потребителите на сайта, като последица от посещаването му или вследствие използването на страницата по тяхна собствена инициатива.

2.Събиране и използване на личните данни: Съществуват два периода, през които Freemeteo събира идентифицираща личността информация:

A.Когато потребителят посещава Freemeteo.

B.Когато потребителят се абонира за една или повече от услугите на Freemeteo

По време на процеса на създаване на абонамент, потребителят може да бъде помолен да предостави следната информация: име, адрес, пощенски код, телефонен номер, номер на факс, държава на произход и адрес на ел.поща. Freemeteoизползва тази информация, за да предоставя по по-задоволителен начин услугите на сайта и да информира потребителя за предоставянето на нови услуги.

3.Коригиране и/или изтриване на идентифицираща личността информация: Freemeteo дава право на потребителите си да изтриват, коригират или обновяват своята лична информация чрез изпращане на електронно съобщение. Допълнително Freemeteoдава възможност потребителите временно да преустановят активността на абонамента си за сайта.

4.Разкриване на идентифицираща личността информация: Freemeteo гарантира, че няма да продава, отдава под наем или по какъвто и да е начин да публикува идентифицираща личността информация на своите потребители пред трети лица. Freemeteo ще разкрива лична информация на трети лица единствено, когато потребителят изрично се е съгласил на това или ако такова разкриване е необходимо с оглед задоволяване на изискванията на самия потребител. Допълнително Freemeteoще разкрива идентифицираща личността информация, когато това се изисква от закон, от съдебна заповед или когато някой от потребителите наруши Декларацията за конфиденциалност и/или Условията за ползване на Freemeteo.

5.“Бисквитки”: Freemeteo може да използва “бисквитки” за идентификация на потребителя при всяко негово посещение на сайта, като по този начин улеснява достъпа му до него. “Бисквитките” са малки електронни файлове, които се прехвърлят от Freemeteoвърху твърдия диск на потребителя. Потребителите могат да изберат да приемат всички “бисквитки”, да бъдат уведомявани, когато някоя “бисквитка” е изпратена или да откажат всички “бисквитки” чрез обикновена настройка на техния интернет браузър.

6.IP адреси: IP адресът на потребителя може да бъде записван и използван единствено със статистическа цел.

7.Защита на малолетните: Freemeteo по принцип не събира никаква идентифицираща личността информация по отношение на малолетни лица. Въпреки това, Freemeteo не е в позиция да удостоверява истинската възраст на своите потребители, затова Freemeteoне носи отговорност, в случай че малолетни лица посещават сайта или се регистрират в него. Freemeteoще изтрива всякаква идентифицираща личността информация, предоставяна от малолетни лица, веднага щом получи съответно съобщение за това. Въпреки изложеното по-горе, Freemeteoсъветва лицата, които носят задължението за това, да упражняват постоянен контрол над децата си и тяхната употреба на Интернет.

8.Ангажираност към сигурността на идентифициращата личността информация: Freemeteo се ангажира с политика на защита на вашата лична информация и затова внедрява механизми за защита на личната информация, която потребителите предоставят при използването на сайта. Въпреки това Freemeteoне може да даде пълна гаранция, че комуникацията няма да бъде засегната по незаконен начин или че идентифициращата личността информация няма да попадне в незаконен достъп на трети лица.

9.Частична недействителност:В случай че клауза от това споразумение се окаже незаконна, невалидна или неподлежаща на изпълнение при дадена юрисдикция, това не засяга законността, валидността или изпълняемостта при тази юрисдикция на която и да било от другите клаузи на настоящото споразумение.

10.Език:Официалният език на настоящото споразумение е английски. В случай на противоречия в смисъла между английския текст и превод, за официален се счита английският текст.

11.Промяна на условията: Freemeteo си запазва правото да променя настоящата Декларация за конфиденциалност след предварително уведомление до потребителите. Всяко последващо използване на сайта след получаването на такова уведомление се счита за мълчаливо приемане на настъпилите промени.

Потребителите биват помолени в случай на несъгласие с настоящата Декларация за конфиденциалност да се въздържат от използване на Freemeteo.